ผู้เข้าชม 164043 ครั้ง Online 1 คน
เลือกเทอม  
กิจกรรมที่เปิด :
รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมชื่อกลุ่มย่อยเปิดรับชั้น ม.อาจารย์ผู้ควบคุม1อาจารย์ผู้ควบคุม2เปิดรับจำนวนนักเรียนลงทะเบียนDetial
A001A-Math Sudoku010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง เกษราพร สุทธิน.ส. ไม่มี ไม่มี2525Select
A002TROIS GEN010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6น.ส. ผาณิตา ผาสุขน.ส. ไม่มี ไม่มี6040Select
A003ธนาคารโรงเรียน010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. อุบลรัตน์ ชำปฏินาง พฤดี สายสังข์2015Select
A004Road to University010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6 นาย ไพฑูรย์ กองคำ5043Select
A005ROV ฟรีสกิล010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. อรทัย สุระเสนน.ส. ไม่มี ไม่มี3131Select
A006ฉลาดคิดคณิตศาสตร์010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3นาง ปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์นาง ปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์2520Select
A007ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3น.ส. กรรณิการ์ ขุนสนธิน.ส. กัลยาพร โพธิ์สลัก3530Select
A008ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.2010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3นาง รุ่งรัตน์ เขียวแก้วน.ส. ดำรัสศิริ สัจจาธรรม3026Select
A009ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.3010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3น.ส. วรรณภา บุญธรรมนาง รณิดา อรุณรัตนา3224Select
A010ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6นาง สมศรี พรหมคชน.ส. ลลิดา กูลนรา3230Select
A011ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6น.ส. จรรยา ศรีสังข์งามนาง ปิยนุช อรุณรัตนา3230Select
A012ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.6010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6น.ส. ชไมพร อุดมญาตินาย ไพฑูรย์ กองคำ2726Select
A013วอลเล่ย์บอล010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย สินชัย ภักดีนาย สินชัย ภักดี3535Select
A014Talk Talk Talk010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. เสาวคนธ์ วิสุทธิแพทย์น.ส. เสาวคนธ์ วิสุทธิแพทย์3030Select
A015พวงกุญแจหรรษา010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. จุฑามาศ ลาดวงศ์น.ส. ปัทมา เฟื่องภูมิ5151Select
A016ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6  3232Select
A017ติว PAT 7010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6นาย ยุทธนันท์ แสนมนตรีน.ส. สินีณัฏฐ์ ฝักเครือ5018Select
A018Camp Staff010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง กัญญาภัทร ครุวรรณ์นาง หทัยรัตน์ เจริญผล15074Select
A019Junior Guide010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง สุมาลี สิริสุขสมภพ 15047Select
A020บ้านศิลป์010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. สุนันทา ศรีเที่ยงตรง 6161Select
A021นาฏศิลป์ไทย010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย จตุพร พุ่มเรียบน.ส. ณัฏฐนิช เอี่ยมอมรนิพิท6039Select
A022ดนตรีไทยเพื่อชุมชน010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย อุทัย พรมฤทธิ์น.ส. ไม่มี ไม่มี4537Select
A023วงโยธวาทิต010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย บุรณินทร์ พันธ์พิริยะนาง นุชนารถ บัวพันธุ์6043Select
A024สอนศิลป์ สิ้นเสพติด010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3นาง อังคณา บุญสมพงษ์นาง ชลิดา โมเรือง3027Select
A025องค์กรวิชาชีพ010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6นาง ภัทรพร อาษาดีนาง รัชนี ศิลาอาสน์5024Select
A026ชมรมอาสา010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง อุทัยวรรณ หอมตลบน.ส. จรรยวรรธ์ พิมหะศิริ6059Select
A027สารวัตรนักเรียน010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย ศุภกร รัตนวงษ์นาย ศุภกร รัตนวงษ์8057Select
A028ธนาคารขยะ010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย เบญจพันธุ์ ผ่องสวัสดิ์นาง ถัมภกา ผ่องสวัสดิ์5031Select
A029Thaichess on the board010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย ดำรัส พลเมืองนาย ดำรัส พลเมือง2525Select
A030To Be Number 1 Dance010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย ประเวศ ดีหลายน.ส. ภัทรสุดา คำแก้ว6151Select
A031หนอนหนังสือ010 กิจกรรมชุมนุม1นาง ยุพิน วัฒนสุวรรณน.ส. จีราภา อนันต์นาวี6059Select
A032ออกสื่อ010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. วรรษมน เฟื่องเกษมน.ส. นรีรัตน์ เจริญสุข2514Select
A033ROV Childen010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย สมนึก เจริญสมบัตินาย สมนึก เจริญสมบัติ4240Select
A034Vanguard010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3น.ส. ปรียาภรณ์ สุขถาวรน.ส. ปรียาภรณ์ สุขถาวร2511Select
A035รักบี้010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย นนทพันธ์ ณ ลำปางนาย นนทพันธ์ ณ ลำปาง3010Select
A036เปตอง010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย กรกฤต สุริยตระกูลนาย กรกฤต สุริยตระกูล2727Select
A037ฟุตซอล010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. สมฤดี ถีระวงษ์น.ส. สมฤดี ถีระวงษ์3030Select
A038บาสเกตบอล010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย สมนึก เจริญสมบัตินาย นนทพันธ์ ณ ลำปาง6044Select
A039Design ง่ายๆ by Photoshop010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. ชยารัตน์ สมสมัยน.ส. ชยารัตน์ สมสมัย2626Select
A040Photo Gallery010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3นาง สโรชา นพเวชน.ส. ปิยวรรณ เหล่าเขตกิจ3131Select
12
 
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ @ 2011