ผู้เข้าชม 93593 ครั้ง Online 6 คน
    รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนต่อครูผู้สอน
ปีการศึกษา : รหัสวิชา : ผู้สอน :
เลขประจำตัวชื่อ-สกุลระดับชั้น ม.ห้อง
22661ด.ญ. กมลวรรณ ยอดเพชร14
22746ด.ญ. บุริมพรรษา สัมมา14
22787ด.ญ. รุ่งอรุณ ติลานนท์14
22632ด.ช. วีรดิษฐ์ ราภิยะ15
22694ด.ญ. ชนัณชิตา วารีเขต15
22696ด.ญ. ชนาภัทร วรรณคุณ15
22702ด.ญ. ชื่นสกุล วงษ์คำชาว15
22730ด.ญ. ธีมา มหาวิลัย15
22754ด.ญ. ปภาวี คำหาญ15
22824ด.ญ. อัจรีภรณ์ ฉุยฉาย15
22601ด.ช. พงษ์ศักดิ์ สันตะนุด16
22631ด.ช. วาริช อับดุลสลาม16
22635ด.ช. ศักดินนท์ สังข์ทอง16
22656ด.ญ. กชกร เมืองสุข16
22658ด.ญ. กนกวรรณ วุฒิสมบูรณ์16
22670ด.ญ. กัลยา กะโมก16
22677ด.ญ. กุสุมา นิ่มนวล16
22686ด.ญ. จิรวรรณ หลวงไชย16
22823ด.ญ. อรวี นรินทร16
22621ด.ช. รพีพงศ์ แพทย์พิทักษ์17
22698ด.ญ. ชนิดา ประวัติ17
22750ด.ญ. ปณิสรา วิสัยงาม17
22751ด.ญ. ปณิสา วิสัยงาม17
22799ด.ญ. ศิริกุล บุญช่วยเหลือ17
22707ด.ญ. ญาณิศา แข็งแรง18
22716ด.ญ. ณัฐชยา ชำห้าน18
22733ด.ญ. นภัทร กาญจนธนชัย18
22749ด.ญ. ปณิศรา แสนสวัสดิ์18
22786ด.ญ. ยุภาพร สัมมาขันธ์18
22884ด.ญ. ชยาวรรณ กิจนุเคราะห์18
22679ด.ญ. แก้ว -19
22681ด.ญ. ขวัญกมล เปร็ดแก้ว19
22684ด.ญ. จามิกรณ์ ประดับภูมิ19
22688ด.ญ. จีณัฐตา ประสิทธิ์นอก19
22706ด.ญ. ญาณิศา หรี่จินดา19
22743ด.ญ. นุชวรา ใยแก้ว19
22767ด.ญ. พลอยชมพู สัมมา19
22814ด.ญ. สุพิชญา ประจวบเขต19
22815ด.ญ. สุภัชชา สงวนญาติ19
22825ด.ญ. ไอริณ วิรัญโท19
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ @ 2011