ผู้เข้าชม 77226 ครั้ง Online 4 คน
เลือกเทอม  
กิจกรรมที่เปิด :
รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมชื่อกลุ่มย่อยเปิดรับชั้น ม.อาจารย์ผู้ควบคุม1อาจารย์ผู้ควบคุม2เปิดรับจำนวนนักเรียนลงทะเบียนDetial
2562-A01การบ้านหรรษา010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3นาง กาญจนา รองสกุลน.ส. เกษร ฉิมพาลี5048Select
2562-A02จับจีบผ้า010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง ธนพร พุ่มพวงนาง ภาณีวรรณ เพชรรัตน์5034Select
2562-A03ภาษาไทยทายคำ010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3นาง อรทัย เกตุกิ่งน.ส. ไม่มี ไม่มี2525Select
2562-A04พับกระดาษ010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. อุบลรัตน์ ชำปฏิน.ส. ไม่มี ไม่มี2525Select
2562-A05วัฒนธรรมผ่านสื่อออนไลน์010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง สโรชา นพเวชน.ส. เจือจันทร์ น้อยจันทร์5026Select
2562-A06เศรษฐศาสตร์น่ารู้010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. สุริษา เกษมราษฎร์น.ส. ไม่มี ไม่มี2515Select
2562-A07เปิดรั้วสู่มหาวิทยาลัย010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6น.ส. บงกชชนิศา ฉายประทีปน.ส. เสาวคนธ์ ศรีพุทธดิลก5044Select
2562-A08เปตอง010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. กรกฤต สุริยตระกูลน.ส. ไม่มี ไม่มี2723Select
2562-A09สุขกาย สบายจิต010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. โอลั้ง เพ่งจินดาน.ส. อรุณนภา นพเวช5036Select
2562-A10Cover Dance (To be number one)010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. ลักขณา วุฒิเขตต์น.ส. พิไลวรรณ คำหมั่น6052Select
2562-A11Social Bot (To be number one)010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย สมนึก เจริญสมบัติน.ส. วรัญญา โพชนะจิต5016Select
2562-A12นาฎศิลป์พาเพลิน010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. ณัฏฐนิช เอี่ยมอมรนิพิทน.ส. ไม่มี ไม่มี2626Select
2562-A13ต้นกล้า ท้าให้ปลูก010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง พฤดี สายสังข์น.ส. ไม่มี ไม่มี2517Select
2562-A14D.I.Y สไตล์เรา010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. กนกวรรณ ห้ากลิ่นน.ส. สุปราณี วงษา5031Select
2562-A15ประดิษฐ์ประดอย010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย เกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ยน.ส. ไม่มี ไม่มี2521Select
2562-A16พับ พับ พับ010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. เบญจพร สาคเรศนาง เกษราพร สุทธิ5028Select
2562-A17คณิตหรรษา010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง อังคณา บุญสมพงษ์นาง สุกัญญา แม้นชื่น5017Select
2562-A18แอโรบิค010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง ปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์น.ส. สมฤดี ถีระวงษ์5022Select
2562-A19You Eat You Are010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6นาง รัชนี ศิลาอาสน์น.ส. ไม่มี ไม่มี2525Select
2562-A20โมบ๊ายบาย010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. จุฑามาศ ลาดวงศ์นาง กรรภิรมย์ ชะเอม5028Select
2562-A21ประดิษฐ์ด้วยสองมือ010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. ปัทมา เฟื่องภูมินาง สมพิธ ติวสันต์5027Select
2562-A22กองทัพไทย010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย เบญจพันธุ์ ผ่องสวัสดิ์น.ส. ไม่มี ไม่มี2626Select
2562-A23ศิลป์สร้างสรรค์010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. สายใจ ตะพองมาตรน.ส. ไม่มี ไม่มี2928Select
2562-A24Camp Staff010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. ผาณิตา ผาสุขนาย วัลลภ พัฒนผล5039Select
2562-A25ภาษาเกาหลี010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. ทราวดี ภูสีน้อยMr. Kwak Min Chuel5049Select
2562-A26String Art010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. ปรียาภรณ์ สุขถาวรนาง อุทัยวรรณ หอมตลบ5023Select
2562-A27บาสเกตบอล010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย นนทพันธ์ ณ ลำปางน.ส. ไม่มี ไม่มี2828Select
2562-A28วัฒนธรรมญี่ปุ่น010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6นาย ยุทธนันท์ แสนมนตรีนาย นิคม กงนะ5044Select
2562-A29โมชั่นกราฟิก010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. วรรษมน เฟื่องเกษมน.ส. ไม่มี ไม่มี2725Select
2562-A30สหกรณ์โรงเรียน010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย ธณวิชัย สายสถิตย์น.ส. ไม่มี ไม่มี2726Select
2562-A31ฟิสิกส์มหาสนุก010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6นาย ฉัตรชัย ศรีประเสริฐนาย เจษฎา ศิลาอาสน์3011Select
2562-A32หนอนหนังสือ010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง ยุพิน วัฒนสุวรรณน.ส. จีราภา อนันต์นาวี5019Select
2562-A33วอลเล่ย์บอล010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย สินชัย ภักดีน.ส. ไม่มี ไม่มี3433Select
2562-A34บ้านศิลป์010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. สุนันทา ศรีเที่ยงตรงน.ส. ไม่มี ไม่มี2626Select
2562-A35English Games010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. วริศรา สุขสุวรรณน.ส. ไม่มี ไม่มี2525Select
2562-A36ฉลาดคิดคณิตศาสตร์010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. ปิยวรรณ เหล่าเขตกิจน.ส. ไม่มี ไม่มี2623Select
2562-A37ภาษาจีน010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. สายสุดา หนุนภักดีน.ส. ดุสิตา เลาหพันธุ์5027Select
2562-A38ตีตั๋วไป TCAS010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6นาย จตุรงค์ วรรธนะเมทนีน.ส. ไม่มี ไม่มี3434Select
2562-A39Junior Camp Staff010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง กัญญาภัทร ครุวรรณ์นาง หทัยรัตน์ เจริญผล7568Select
2562-A40หาแต่เรื่อง (ทำ)010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6น.ส. จรรยวรรธ์ พิมหะศิริน.ส. กาญจนาพร บุญนพิน5030Select
12
 
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ @ 2011